Scroll Top

KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

 

A-   AYDINLATMA METNİ

 

Bu metni, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla LABMARKER DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“LABMARKER” veya “ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

 

1-    Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

 

• Kimlik ve İletişim (Ad-soyad, müşteri ID, cep telefonu, e-posta, adres)

 

2-    Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Kişisel verilerinizi internet sitesi üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.

 

3-    Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Kişisel verilerinizi KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5.6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, LABMARKER tarafından aşağıda sayılan amaçlar dahilinde yurtiçinde toplamakta ve işlemekteyiz:

 

3.1. Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için üyelik kaydını gerçekleştirmek,

3.2. Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek,

3.3. Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek,

3.4. Sunulan ürün ve hizmetleri tanıtmak; pazarlama, promosyon faaliyetlerini yürütmek,

5.5. Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,

3.6. Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

3.7. Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,

3.8. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

3.9. Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek.

3.10. Kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerimizin, süreçlerimizin ve sistemlerimizin kalitesini denetlemek ve iyileştirmek,yönetimi bu kapsamda bilgilendirmek ve iç denetimleri gerçekleştirmek

 

4-    Kişisel Verilerinizi İşlerken Dayanılan Hukuki Sebepler

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir:

 

4.1. Bir (hizmet) sözleşmenin ifası

Sizinle akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması kaydıyla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Sözleşmenin tarafı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için işbu veriler işlenmektedir.

 

4.2. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

 

4.3. Meşru menfaatlerimiz

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz kapsamında kişisel veri işleyebilmekteyiz. Örneğin;

• Hizmet kalite ve etkisini arttırmak amacıyla,

• Ziyaretçi ve menfaat sahiplerinin menfaatlerini korumak amacıyla,

•Dolandırıcılık ve güvenlik ihlalini tespit etmek amacıyla

• Kendimizi yasal süreçlerde savunmak amacıyla;

• Mevzuata uyum amacıyla.

 

4.4. Açık rızanız

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerin uygulama bulmadığı hallerde, yalnızca açık rızanıza istinaden kişisel veri işleyebilmekteyiz. Açık rızanızı verdiğiniz durumlarda ve geriye dönük etki yaratmadıkça her zaman geri çekebileceğinizi belirtmek isteriz.

 

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla ve aşağıda detaylandırılan hukuki sebeplerle işlemekteyiz:

 

İşleme amacı

Hukuki sebep

Sipariş verdiğiniz ürünlerin adresinize ulaştırılması için ödemenin alınması, siparişin onaylanması ve ürününüzün teslim edilmesi, siparişiniz sonucunda fatura düzenlenmesi

Kişisel verilerin sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi için gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

Ürününüzün teslim edilmesi üzerine, siparişinize ilişkin talep/şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması.

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Tercih ve ilgi alanlarınıza en uygun ürün ve kampanya seçeneklerinin size sunulması.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

İletişim, (doğrudan) pazarlama ve kişiselleştirme amacıyla

Kişisel veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi için ve meşru menfaatlerimiz için gerekli olması, açık rızanız

 

Kalite ve yönetim amacıyla: ürün ve hizmetlerimizi gözlemlemek ve geliştirmek amacıyla.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, açık rızanız

 

Arka büro (=backoffice) faaliyetleri: fatura ve tahsilat yönetimi amacıyla.

Kişisel veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi için ve meşru menfaatlerimiz için gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Güvenlik: güvenlik sebepleriyle, kazalar, sigorta talepleri vb.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

Mevzuat: mevzuat ile uyum amacıyla (örn. Doğrulama gereklilikleri) veya mahkeme kararları.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yahut kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

5.      Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, LABMARKER tarafından iş bu Kişisel verilerin korunması politikası kapsamında ve ilgili kanunlar izin verdiği sürece, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şuan ya da gelecekte yeniden yapılanma, birleşme veya devralma sonucunda bir parçamız haline gelebilecek diğer şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabilmekteyiz. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kategorilerdeki alıcı gruplarına aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar dahilinde:

• Yasal zorunluluk, mahkeme kararı veya yasalara uymak veya

• Bir suçun önlenmesi, takibi veya kovuşturulması için gerekli olması halinde veya

• Şirket içi politikalarımızın uygulanması ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olması halinde.

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla aktarabilmekteyiz.

 

6.      Kişisel verilerinizi işleme süremiz nedir?

Kişisel verileriniz işleme amacı ortadan kalkmadığı müddetçe veya ilgili mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde işlenecektir, bu sürelerden sonra silinecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

7.      Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirket’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

·       İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verinizi işleme faaliyetlerimize istinaden işbu Kişisel Verilerin işlenme politikasında düzenlenmeyen hususlarda daha fazla sorunuz olması halinde ve bu kapsamda haklarınızı kullanmak istemeniz yahut herhangi bir şikayette bulunmak için bizlerle aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden iletişime geçebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz (30) gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, e-bültene kayıt olarak kabul etmiş olursunuz.

 

LABMARKER DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Altıntepe İstasyon yolu sok. No:3/122 Maltepe İstanbul

E posta: info@labmarker.com

 

B-   GİZLİLİK POLİTİKASI

 

LABMARKER DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak, hizmetlerimizden yararlanan kullanıcılarının bilgilerinin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikası topladığımız bilgilerin nasıl kullanıldığı, kullanıcıların sorumlulukları ve gizli bilgilerin korunmasına ilişkin kurallar hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Ürün ve servislerimizi sürekli olarak geliştirmekteyiz ve bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme koşullarımızda değişiklik meydana gelebilmektedir. Bu değişiklikleri Gizlilik Beyanına da yansıtacağız. Bu vesile ile sizlerin de düzenli olarak Gizlilik Beyanını güncel değişiklikler bakımından takibinizi tavsiye ederiz. İşbu Gizlilik Beyanının son bölümünde yapılan son değişiklik tarihi yer almaktadır.

 

1. Topladığımız Bilgiler

Hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda, üyelik kaydınızı gerçekleştirmek, talep ettiğiniz ürün/hizmetleri size temin etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek gibi sair süreçler için belirli bilgileriniz toplanmaktadır.

Kullanıcılar, sipariş vermek, talep, öneri ve şikayetlerini şirketimize iletmek istediklerinde veya sair nedenlerle şirketimize bilgilerini sağlamaktadır. Bu durumda, kullanıcıların ad-soyad, iletişim bilgileri, ödeme, fatura bilgileri, talep, öneri şikâyet bilgileri gibi belirli bilgileri toplanmaktadır.

2. Bilgileri Kullanma Amaçlarımız

Şirketimiz, kullanıcılara ilişkin topladığı bilgileri başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır:

·       Kullanıcılara hizmet sunmak

·       Kullanıcılar ile iletişime geçmek, kullanıcıların talep ve şikayetlerini sonuçlandırmak,

·       Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,

·       Hizmetlerimizin tanıtımını sağlamak; reklam ve kampanya süreçlerini yürütmek,

·       Kullanıcı geri bildirimlerine göre ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek/geliştirmek,

·       Hizmetlerimizi kullanıcıların tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirmek,

·       Hizmetlerimizi sunduğumuz ortamlardaki sistemsel sorunları tanımlanmak ve gidermek; bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,

·       Tanımlama teknolojileri/çerezler vasıtasıyla kullanıcı deneyimlerini ölçümlemek, hizmetlerimizi sunduğumuz ortamların performansını geliştirmek.

3. Bilgilerinizin Üçüncü Kişiler Aktarılması

Şirketimize sağladığınız bilgiler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu kapsamda bilgileriniz, iş ortaklarımız ve ürün/hizmet tedariki kapsamında destek alınan tedarikçiler ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgilerinizi paylaşmamız talep edildiğinde, bilgileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların sağladığı bilgiler, kullanıcılara sunulan metinlerde belirtilen amaçlar ve hizmetin sunulabilmesi için gereken durumlar haricinde üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

4. Bilgilerinizin Saklanması Ve Korunması

Bilgileriniz, bilgileri toplama amacımızın gerektirdiği süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta bilgilerinizi aklamamız için özel bir süre öngörülüyor ise, bu süreye uygunluk sağlanmaktadır. Şirketimize bilgilerinizin muhafaza edildiği sistemleri, sunucuları ve veri tabanlarını, veri güvenliği tehditlerine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kullanıcı, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

5. Bilgilerinizin Doğruluğu ve Güncelliği

Kullanıcıların sağladığı bilgilerin doğruluğu ve güncelliği kullanıcıların sorumluluğundadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz bilgileri, bizimle iletişime geçerek dileğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Şirketimize bir başkası adına bilgi sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu, bilgileri şirketimiz ile paylaşma hakkına sahip olduğunuzu/bu konuda yetkilendirildiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız.

6. Üçüncü Taraflara Yapılan Yönlendirmeler

Tarafımızca işletilmeyen üçüncü taraf bağlantılara yönlendirmeler yapabiliriz. İlgili bağlantılardan herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz üçüncü tarafın gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. Şirketimiz söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.

7. Web Sitesinde ve Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz, sunulan hizmetleri, bilgileri, görselleri ve sair unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutmaktadır.
Şirketimiz, bu Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Politika’sının güncel versiyonunu takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

8. Sorumluluk

Hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulması sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan şirketimiz sorumlu değildir.